Tinc dret a percebre una paga per tindre cura d'un familiar?

21/04/2022

Comencem aclarint alguns conceptes bàsics per entendre la Llei de Dependència a Catalunya.

Dependència. Què és? És l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per diverses raons, una, l'edat, els cal l'ajuda d'altres persones per dur a terme les seves activitats bàsiques de la vida diària (ABVD).

A més de l'edat, poden concórrer altres causes, com ara la malaltia o la discapacitat física o mental.

 

Graus de dependència.

Hi ha tres graus de dependència.

Grau I: dependència moderada. Es considera que una persona té dependència moderada quan té dificultats, almenys una vegada al dia, per fer una ABVD.

Grau II: dependència severa. Es considera que una persona té dependència severa quan necessita entre dues i tres vegades al dia ajuda amb els ABVD, però no requereix la presència continuada d'un cuidador o cuidadora.

Grau III: gran dependència. Es considera que una persona té gran dependència quan necessita ajuda per realitzar els seus ABVD diverses vegades al dia, i que per la seva total pèrdua d'autonomia física o mental, requereix un cuidador o cuidadora de manera contínua i generalitzada.

 

Ajuts. Serveis i prestacions.

 

Hem de diferenciar el que anomenem “ajudes” entre serveis i prestacions.

 

Serveis:

Hi ha una cartera de serveis, a la qual es pot accedir mitjançant la figura de l'assistent social de la zona on resideix.

No cal un grau de dependència reconegut per poder accedir a aquesta cartera, sempre que l'assistent social ho consideri oportú. Alguns exemples són l'atenció a domicili a persones amb risc de dependència, i el servei de tecnologies de suports i cura, com ara la teleassistència i la telealarma.

 

Les prestacions vinculades al grau de dependència de la persona:

 

Prestació econòmica vinculada al servei.

Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), Centre de Dia (CD) o residència per a gent gran. Si el servei proposat no està disponible als sectors públics, concertats o col·laboradors, la persona té dret a percebre una prestació econòmica per cobrir les despeses del servei en un centre privat acreditat per la Generalitat de Catalunya.

En cas d'accedir al SAD, el grau I ofereix 20 hores mensuals, el grau II ofereix 45 hores mensuals i el grau III ofereix 70 hores mensuals.

 

Prestació econòmica per cures a l'entorn familiar i suport a persones cuidadores no professionals.

La persona dependent pot ser atesa per la família. El domicili ha de reunir les condicions d'habitabilitat adequades i la persona cuidadora ha de tenir una relació de parentiu amb la persona dependent, conviure-hi i estar empadronada al mateix domicili. La persona cuidadora pot accedir a programes de formació, informació i descans. Aproximadament, pel grau I es perceben 150 € mensuals, pel Grau II 270 € mensuals, i pel Grau III es perceben 370 € mensuals. No cal justificar en què es gasten aquests diners.

 

Prestació econòmica per l'assistència personal.

Si la prestació econòmica vinculada al servei no és útil per resoldre de manera efectiva les dificultats que té la persona dependent, aleshores se li concedeix una ajuda econòmica, la qual s'ha de gastar en un servei de SAD contractat en una empresa homologada per la Generalitat de Catalunya. Aproximadament, aquest ajut és de 200 € mensuals.

 

Els ajuts públics a les persones amb dependència tens grans mancances, per la qual cosa la majoria de persones han d'optar per alternatives privades per cobrir les necessitats.

A més, des de la data de sol·licitud de la revisió per a la valoració del grau de dependència, fins a la data de rebre la prestació, sol passar entre 12 i 18 mesos.

Avui dia és difícil conciliar la vida laboral pròpia, la vida familiar i tenir cura d'un familiar en situació de dependència.

 

Les alternatives privades són de qualitat, i alleugen l'estrès que senten els familiars, ja que poden descansar i delegar en un professional les cures de la persona gran. La família pot sol·licitar un cuidador per hores o un cuidador intern. El suport de Granma és indispensable perquè el servei compleixi els requisits de qualitat i la normativa laboral vigent dels empleats de la llar.

Bibliografia

  • cuidadores-professionals